• slider image 309
 • slider image 318
 • slider image 319
 • slider image 320
 • slider image 308
 • slider image 310
 • slider image 312
 • slider image 313
 • slider image 314
 • slider image 315
 • slider image 316
 • slider image 317
:::

線上數位教學資源

和興停課學習專區 / 2020-04-08 / 人氣: 199

1 教育體系單一簽入服務

網址https://www.sso.edu.tw/

2 登入方式如同因材網及視訊登入方式

3進入後按介接應用服務,裡面有數十種線上數位教學資源(如下圖示)

 

:::

和興國小圖書館